ทีมนักโบราณคดีใช้เวลาหลายเดือนในการขุดสำรวจซากวัดโบราณที่หายสาบสูญเกือบ 1,000 ปีที่แล้ว ณ บริเวณใจกลางเมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน

วัดดังกล่าวมีชื่อว่า วัดฟูกาน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงระหว่างยุคราชวงค์จิ้นตะวันออก (ค.ศ.317-420) ถึงยุคราชวงค์ซ่งใต้ (ค.ศ.1127-1279) ซึ่งครั้งหนึ่ง พระอาจารย์เต้าส้วน (Daoxuan)ผู้โด่งดังในยุคราชวงค์ถัง (ค.ศ.618-907) ได้เขียนบันทึกไว้ว่า มีการทำพิธีขอฝนอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณด้านหน้าวัด เพื่อขอให้ความแห้งแล้งที่คงอยู่ยาวนานนั้นหมดสิ้นไป และราวกับว่าสวรรค์ได้ยินเสียงสวดวิงวอน จึงบันดาลให้ฝนตกลงมา เลยเป็นที่มาของชื่อวัด ซึ่งมีความหมายว่า “การรับพร”

หลิว หยูซี กวีเอกในยุคราชวงค์ถัง ได้แต่งกวี 1 บทเพื่อร่วมรำลึกถึงการบูรณะวัดฟูกาน โดยพรรณาความงามของวัดดุจดั่งสรวงสวรรค์ และระบุว่าเป็นวัดที่มีบทบาทสำคัญในยุคนั้น แต่ต่อมาวัดถูกทำลายลงในสงครามช่วงปลายยุคราชวงค์ถังและราชวงค์ซ่ง จนไม่เหลือเค้าโครงเดิม

ทั้งนี้ ทีมนักโบราณคดีได้ขุดพบแผ่นศิลาจารึกพระสูตรกว่า 1,000 ชิ้น รูปประติมากรรมหิน และแผ่นกระเบื้องเคลือบจารึกพระสูตรกว่า 500 ชิ้น ซึ่ง “ยิ ลี้” หัวหน้าโครงการขุดสำรวจเผยว่า พบฐานของวัด ซากอาคารต่างๆโดยรอบ บ่อน้ำ ถนนและคูน้ำ

 “เราแค่ขุดสำรวจเพียงส่วนหนึ่งของบริเวณวัดเท่านั้น แต่ก็ได้เห็นร่องรอยความยิ่งใหญ่ในอดีตของวัดแห่งนี้”

ระหว่างการขุดสำรวจ ทีมนักโบราณคดีพบหลุมศพโบราณยุคราชวงค์ซางและราชวงค์โจวราว 80 หลุม กระจัดกระจายใกล้บริเวณวัดและขุดพบเครื่องมือและภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน รวมถึงวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาต่างๆจากยุคราชวงค์ซ่งไปจนถึงราชวงค์หมิงรอบๆบริเวณวัดอีกด้วย

หวัง ยิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโบราณวัตถุเมืองเฉิงตู กล่าวว่า ในยุคราชวงค์สุยและราชวงค์ถัง เฉิงตูได้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางด้านตะวันตกของจีน การค้นพบวัดฟูกานช่วยสนับสนุนการศึกษาเรื่องการเผยแผ่ของศาสนาพุทธเข้ามาในจีนในช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างมาก

SOURCE